Vad innebär insynshandel?

Insynshandel, eller "insideraffärer", är när personer med tillgång till intern information om ett företag handlar med företagets aktier eller andra värdepapper. Insynshandel kan vara olagligt om den inte är korrekt rapporterad eller om den innebär att insiderinformation används för att tjäna en ojust fördel gentemot andra investerare.

Vilka transaktioner måste rapporteras?

De som måste rapportera sina transaktioner är framförallt de som sitter i företagets styrelse eller ledning men ibland även andra som har regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå. Reglerna gäller även för närstående (t.ex. make/maka) till de som har anmälningsskyldighet.

Det är först när en summa på 5000 euro uppnåtts under året som en transaktion måste rapporteras.