Abelco Investment Group

Kommuniké från årsstämma i Abelco Investment Group AB den 30 maj 2024

MARKN.

Årsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 30 maj 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag och med erforderlig majoritet. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2023.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2023 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om ett 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) till envar av de ordinarie styrelseledamöterna samt 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter) till styrelsens ordförande.

Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ledamöter samt omval av Nyap Liou Gan, Kin Wai Lau och Magnus Leppäniemi till ordinare ledamöter. Nyap Liou Gan omvaldes till styrelsens ordförande.

Patrik Ekenberg (Moore Allegretto) omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

____________________

Datum 2024-05-30, kl 10:50
Källa MFN
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 100 000 sidvisningar och 10 000 unika besökare per månad. Vår discord har över 5000 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!