Abelco Investment Group

Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB

REG

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 oktober 2023,
 • dels senast den 30 oktober 2023 anmäla sig för deltagande på stämman. Anmälan ska ske via e-post till info@abelco.se eller via post till Abelco Investment Group AB, "EGM 2023", Norrlandsgatan 24, 111 43 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 31 oktober 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.abelco.se) senast två veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två protokolljusterare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Val av nya styrelseledamöter och val av styrelseordförande
 8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
 9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Val av nya styrelseledamöter och val av styrelseordförande

I enlighet med Bolagets pressmeddelande från den 18 oktober 2023 förslår styrelsen att stämman beslutar enligt följande. Då styrelsens ordförande Kenneth Arnström meddelat att han avgår som styrelseledamot föreslås val av den befintliga styrelseledamoten Larry Gan till styrelseordförande, samt nyval av Magnus Leppäniemi till ordinarie ledamot.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen bestå av Larry Gan (ordförande), Kin-Wai Lau och Magnus Leppäniemi.

Presentation av Magnus Leppäniemi;

Magnus Leppäniemi är en gaming- och esportveteran med över 15 år i branschen. Magnus tjänstgjorde senast som president för Esports på Esports Entertainment Group, där han drev Esports and Gaming Pillar och var en del av M&A teamet som köpte EGl.TV, GGCircuit, Genji Analytics och Helix Gaming Centers. Magnus har även agerat som rådgivare vid flera förvärv och transaktioner inom investeringsbolag samt varit med och byggt flera bolag inom gaming.

Bolaget kommer lämna in en ansökan till Bolagsverket om dispens från bosättningskravet enligt 8 kap. 9 § aktiebolagslagen. För det fall Bolagsverket beslutar att inte bevilja dispens innan stämman dagen för stämman avser styrelsen att komplettera förslaget.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar

Kallelsen och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget två veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida, www.abelco.se, senast samma dag.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 1 970 656 553.

_____________________________

Stockholm i oktober 2023

Abelco Investment Group AB

Styrelsen

Datum 2023-10-18, kl 14:42
Källa Cision
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 100 000 sidvisningar och 10 000 unika besökare per månad. Vår discord har över 5000 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!