Abelco Investment Group

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ABELCO INVESTMENT GROUP AB / NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN ABELCO INVESTMENT GROUP AB

MARKN.

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB, org.nr 556775–2745 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2024, kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.45.

A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN M.M.

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 22 maj 2024, och

• anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 24 maj 2024. Anmälan ska ske via e-post till info@abelco.se eller via post till Abelco Investment Group AB c/o Convendum, “AGM 2024”, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm.

Anmälan ska innehålla namn/bolagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att ta med sig en eller två biträden till stämman ska sådant deltagande meddelas. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. röstsrättsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 24 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.abelco.se, senast tre veckor före stämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclear’s integritetspolicy som finns tillgänglig på
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om:

(a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

(b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

10. Val till styrelsen och val av revisor

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

12. Beslut om att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten

13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8(b) - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för 2023. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget anställda styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val till styrelsen och val av revisor

Årsstämman föreslås att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Magnus Leppäniemi, Liou Nyap Gan och Kin Wai Lau som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att Liou Nyap Gan omväljs till styrelsens ordförande.

Årsstämman föreslås vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Patrik Ekenberg (Moore Allegretto) till Bolagets revisor.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten

Det föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

C. UPPLYSNINGAR, HANDLINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på årsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida www.abelco.se samt hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har per dagen för denna kallelse 2 002 656 553 registrerade aktier, motsvarande lika många röster.

____________________

Stockholm i april 2024

Abelco Investment Group AB

Styrelsen

N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the Annual General Meeting in Abelco Investment Group AB and in case of any discrepancies between the Swedish text and this English translation, the Swedish text shall prevail.

NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF ABELCO INVESTMENT GROUP AB

The shareholders of Abelco Investment Group AB, reg. no. 556775-2745 (the "Company"), are hereby invited to the Annual General Meeting on 30 May 2024, at 10.00 a.m. at Eversheds Sutherland Advokatbyrå's premises at Sveavägen 20 in Stockholm. Registration starts at 09.45.

A. RIGHT TO ATTEND THE MEETING, ETC.

Shareholders wishing to attend the Annual General Meeting shall:

• be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on the record date 22 May 2024, and

• notify the Company of their intention to participate no later than 24 May 2024. Notification shall be made by e-mail to info@abelco.se or by post to Abelco Investment Group AB c/o Convendum, "AGM 2024", Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm.

The notification shall include name/company name, personal identity number/organisation number, address, telephone number and, where applicable, details of proxy and/or representative. If the shareholder intends to bring one or two assistants to the meeting, such participation must be notified. Where applicable, for example in the case of legal entities, the notification must also be accompanied by complete authorisation documents such as a registration certificate or equivalent.

Nominee-registered shares

Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee through a bank or securities institution must have their shares registered in their own name in order to be entitled to attend the Annual General Meeting. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration) and is requested from the nominee according to the nominee's procedures. Voting rights registrations that have been completed (registered with Euroclear Sweden AB) no later than 24 May 2024 will be taken into account in the preparation of the share register.

Proxy etc.

Shareholders who are represented by proxy shall issue a written authorisation for the proxy, signed and dated by the shareholder. The period of validity of the authorisation may not exceed five years if specifically stated. If no period of validity is specified, the authorisation shall be valid for a maximum of one year. If the authorisation is issued by a legal entity, a copy of the certificate of registration or equivalent for the legal entity must be attached. The original power of attorney and any certificate of registration should be sent by post to the Company at the above address in well advance before the meeting. A proxy form will be available on the Company's website, www.abelco.se, no later than three weeks before the meeting.

Personal data

Personal data obtained through registration, proxy or through the share register maintained by Euroclear will only be used for the necessary registration and preparation of the voting list for the meeting. For information on the handling of personal data, see Euroclear's privacy policy available at
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


B. DRAFT AGENDA

1. Opening of the Annual General Meeting

2. Election of the Chairman of the Annual General Meeting

3. Preparation and approval of the voting list

4. Election of one or two persons to verify the minutes

5. Determination of whether the meeting has been duly convened

6. Approval of the agenda

7. Presentation of the annual accounts and the audit report

8. Decision on:

(a) Adoption of the income statement, balance sheet, consolidated income statement and consolidated balance sheet

(b) Appropration of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet

(c) Discharge of the members of the Board of Directors and the Managing Director from liability

9. Determination of the remuneration of the Board of Directors and the auditor

10. Election of the Board of Directors and election of the auditor

11. Resolution on authorisation for the Board of Directors to decide on new issue of shares, warrants and/or convertibles

12. Resolution to authorise the Board of Directors to make minor adjustments to the resolutions adopted by the General Meeting

13. Closure of the meeting

PROPOSED RESOLUTIONS

Item 8(b) - Appropriation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet

The Board of Directors proposes to allocate the Company's profit in accordance with the Board's proposal in the annual report for 2023. The Board of Directors further proposes that no dividend be paid for the financial year 2023.

Item 9 - Determination of the remuneration to the Board of Directors and auditor

The Board of Directors proposes that remuneration of SEK 100,000 (excluding social security contributions) be paid to non-employee members of the Board of Directors and SEK 200,000 (excluding social security contributions) to the Chairman of the Board of Directors. It is proposed that remuneration to the auditor shall be paid with a reasonable amount according to approved invoice.

Item 10 - Election of the Board of Directors and election of the auditor

The Annual General Meeting is proposed to re-elect Magnus Leppäniemi, Liou Nyap Gan and Kin Wai Lau as ordinary members of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. Furthermore, it is proposed that Liou Nyap Gan is re-elected as Chairman of the Board.

It is further proposed that the Annual General Meeting re-elect Patrik Ekenberg (Moore Allegretto) as the Company's auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting.

Item 11 - Resolution on authorisation for the Board of Directors to resolve on new issue of shares, warrants and/or convertibles

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorise the Board of Directors to, on one or more occasions, during the period until the next Annual General Meeting, resolve to increase the Company's share capital by issuing new shares, warrants and/or convertible bonds to the extent permitted from time to time under the Articles of Association.

New issues of shares, as well as issues of warrants and convertibles, may be made with or without deviation from the shareholders' preferential rights against payment in cash, in kind, by set-off or otherwise subject to the conditions set out in Chapter 2, Section 5 of the Swedish Companies Act. 5 of the Companies Act. According to Chapter 16 of the Swedish Companies Act, the Board of Directors may not, by virtue of this authorisation, decide on issues to members of the Board of Directors and/or employees of the Company.

For a resolution under this item to be valid, it must be supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Item 12 - Resolution to authorise the Board of Directors to make minor adjustments to the resolutions adopted by the General Meeting

It is proposed that the Board of Directors, or the person appointed by the Board of Directors, be authorised to make any minor adjustments to the resolutions that may prove necessary in connection with the registration of the proposed resolutions in accordance with this notice with the Swedish Companies Registration Office.

C. INFORMATION, DOCUMENTS AND NUMBER OF SHARES AND VOTES

Pursuant to Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act, shareholders have the right to request at the Annual General Meeting that the Board of Directors and the CEO provide information on circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda and circumstances that may affect the assessment of the Company's financial situation. The board of directors and the managing director shall disclose such information if the board of directors considers that it can be done without material harm to the Company.

Complete proposals for resolutions, accounting documents and the auditor's report will be made available to shareholders at the Company three weeks before the meeting and will be sent free of charge to shareholders who so request and provide their postal address or e-mail address. The documents will also be published on the Company's website www.abelco.se and be available at the meeting.

As of the date of this notice, the Company has 2,002,656,553 registered shares, corresponding to the same number of votes.

____________________

Stockholm in April 2024

Abelco Investment Group AB

The Board of Directors

Datum 2024-04-25, kl 11:30
Källa MFN
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 100 000 sidvisningar och 10 000 unika besökare per månad. Vår discord har över 5000 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!