Abelco Investment Group

Halvårsrapport Januari - Juni 2023 Abelco Investment Group AB (publ)

REG

Sänkta kostnader och bättre rörelseresultat där värdena i portföljen uppgår till ca 169 Mkr

Koncernen i sammandrag

2023-01-01 2022-01-01 2022-01-01
(TKR om inget annan anges) 2023-06-30 2022-06-30 2022-12-31
Summa nettoomsättning 2 397 3 916 5 581
Rörelseresultat -2 641 -7 314 -9 586
Resultat före skatt -23 041 -74 837 -106 234
Periodens resultat efter skatt -23 041 -74 837 -112 873
Periodens kassaflöde -5 323 -1 763 1 912
Resultat efter skatt per aktie, kr * -0,012 -0,041 -0,057
Eget kapital per aktie, kr * 0,050 0,077 0,061
Antal aktier 1 970 656 553 1 825 261 557 1 970 656 553

* Beräknat på det faktiska antalet aktier som fanns vid repsektive periodslut. 

Kommentarer till den finansiella rapporten

 • Resultatet på koncernnivå påverkas av icke avyttrade listade tillgångars aktiepris vid periodens slut.
 • Kostnaderna på koncernnivå har under perioden reducerats ytterligare från jämförbar period föregående år.
 • Rörelseresultatet förbättrades från jämförbar period föregående år till följd av minskade kostnader.
 • Periodens kassaflöde påverkades negativt till följd av amortering av lån om 8,5 Mkr. 
 • Det egna kapitalet motsvarar vid periodens slut 0,050 kronor per aktie. 

Väsentliga händelser under perioden

 • ASEAN Fintech Groups dotterbolag Sf Direct Sdn Bhd erhåller villkorat godkännande från Malaysia Ministry of Local Government Development för att bedriva utlåningsverksamhet inom digitala valutor.
 • iCandy Interactive Limiteds dotterbolag Gameconomy Sdn Bhd genomför namn- och profilbyte till Hashcode Studio Sdn Bhd.
 • Abelco tecknar avtal om omstrukturering av portföljbolaget ASEAN Fintech Group genom transaktion.
 • RightBridge Ventures Group tecknar avtal kring utveckling av esport och gaming i Mellanöstern och Nordafrika där avtalets värde beräknas uppgå till ca 15 MSEK under 3 år.
 • RightBridge Ventures Group genomför en riktad emission och upptar lån från Abelco.
 • iCandy Interactive Limiteds dotterbolag Flying Sheep Studios erhåller statlig tysk finansiering för metaverse-projektet Star Life.
 • Abelco utökar e-handelsvertikalen genom en investering i Brandica AB som tillhandahåller produkten Gustaf.
 • ASEAN Fintech Groups dotterbolag Pay Direct Technology Sdn Bhd (“Better Pay”) bruttotransaktionsvärde uppgick till USD 345 miljoner under det första kvartalet 2023.
 • Vopy förvärvar 20% av det norska techbolaget Niuton Tech AS för att tillsammans driva förmögenhetsförvaltning mot tillväxtmarknader.
 • VD och styrelseordförande ökar innehavet i Abelco Investment Group.
 • Utfallet av Brandicas beta-lanseringen av Gustaf överträffade förväntan med 63 anslutna shoppar och ytterligare 38 i pipen.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Abelco deltar i en riktad emission i portföljbolaget iSecrets.
 • iCandys intäkter under det andra kvartalet 2023 uppgick till ca AUD 6 miljoner.

Det här är Abelco Investment Group

Abelco är ett investmentbolag och ”venture-builder” som investerar eller bygger bolag i de digitaliserade tillväxtsektorerna med ett primärt fokus inom vertikalerna Gaming/E-sport, E-handel och Fintech.

Abelco vill ge bolagen verktyg och expertis vilket sedan är tänkt ge bolagen en tillväxt och då skapa solida bolag som sedermera kan komma att noteras eller säljas. Därtill kan Abelco genom synergier eller existerande nätverk välja att starta egna bolag (så kallade ventures) för att nå ut till en specifik kundkrets eller bransch där bolaget ser utvecklings- och tillväxtpotential.

Vi tittar mycket på själva bolagen, entreprenörerna och produkterna samt bedömer möjligheten för respektive team att leverera inom de trender och miljöer bolagen befinner sig i. Våra bolag har en hemmamarknad i Skandinavien eller i Sydostasien, där Abelco är verksamma med kontor i Stockholm, Singapore och Kuala Lumpur. Våra portföljbolag skall kunna nå en bred internationell marknad.

VD har ordet

Jag hoppas att vi alla är tillbaka efter en bra sommar och känner att hösten kan få vänta lite. Jag vill ta tillfället i akt att dela med mig av några reflektioner kring det aktuella marknadsläget och hur det påverkar Abelco. Den rådande dynamiken på marknaden är av stort intresse för oss alla, och jag vill försäkra er om att vi är fortsatt engagerade i att hantera utmaningarna och samtidigt utnyttja de möjligheter som uppstår. Vi är medvetna om frustrationer och ledtider som kan följa en volatil marknad när man utvecklar tillväxtbolag.

Det är ingen hemlighet att marknaden och konsumenterna ständigt förändras. Vi har sett fluktuationer i priserna på råvaror, volatilitet på aktiemarknaden och globala ekonomiska påverkningar. Dessa faktorer kan ibland ge upphov till osäkerhet och utmaningar, men det är viktigt att komma ihåg att varje period av förändring också innehåller möjligheter för dem som är beredda och flexibla i sitt agerande.

När vi analyserar våra innehav idag kan vi enkelt se att det rådande klimatet har straffat våra listade innehav kanske lite väl hårt, samtidigt som vi dock paradoxalt ser att bolagen själva byggt sina affärer och utvecklat sitt arbete mot en tillväxt. Vi har stora förhoppningar på vårt innehav i iCandy. Men det finns även en frustration i att belöningen inte kommer gällande deras affärer. Vi såg i senast rapporten en starkare omsättning kvartal till kvartal och då återfinns även flera projekt som står redo för lansering. I dagens klimat gäller dock leverans på flera punkter än bara tillväxten. Så jag delar frustrationen med marknaden men ingjuter samtidigt tålamod. Man har en stark affär i ”work-for-hire” segmentet och med hjälp av de egna produkterna kan bolaget ta nästa steg. Bolaget Brandica med hemsidan/SaaS programmet Gustaf har redan hunnit byggt en större katalog och har idag en efterfrågan på flera shoppar. Där kommer bolaget nu in i nästa fas, vilket är att även mobilisera och monitisera shopparna mot slutkunder. Vårt större fintechbolag i Asien, ASEAN Fintech Group är inne i listningsfasen och arbetar med att lansera och etablera sig i Indonesien med den struktur som kräver för en listning.

I slutändan strävar vi efter att leverera värde till våra aktieägare och att uppnå tillväxt på lång sikt. Våra investeringar och initiativ är inriktade på att stärka vårt bolag och bidra till dess framgång. Genom att arbeta tillsammans och hålla fast vid våra grundläggande värderingar är jag övertygad om att vi kommer att övervinna utmaningarna och ta vara på de möjligheter som presenterar sig i denna turbulenta marknad. Vi har alltid fokuserat på att bygga ett starkt och hållbart bolag på lång sikt. Detta inkluderar att ständigt förbättra vår produktportfölj, diversifiera våra intäktskällor och investera i innovation och teknik i såväl Abelco som i våra underliggande portföljbolag.

Periodens resultat på koncernnivå påverkas av de icke avyttrade listade tillgångarnas aktiepris vid periodens slut och är ej kassaflödespåverkande. Rörelseresultatet förbättrades mot föregående jämförbar period till följd av de minskade kostnaderna. Periodens kassaflöde påverkades negativt till följd av amortering av lån om 8,5 Mkr, utan denna amortering hade koncernens kassaflöde visat på positivt resultat. Det egna kapitalet motsvarar vid periodens slut 0,050 kronor per aktie och tillgångarnas beräknade värde i listade och onoterade bolag ett värde om 169Mkr.

Tack för er tro på Abelco och fortsatta intresse.

Med vänliga hälsningar,

Johan Rooth

VD, Abelco Investment Group AB

Halvåret i utvalda portföljbolag 

Ägandet baseras på det faktiska antalet röster och kapital Abelco Investment Group innehar i vartdera bolaget per den 30 juni 2023.

iCandy Interactive

iCandy har under det första halvåret haft intäkter om ca AUD 9,9 miljoner, en minskning med ca AUD 3 miljoner jämfört med samma period föregående år. I koncernen har flera projekt lanserats däribland NFT-projektet The Engineers utvecklat av dotterbolaget Lemon Sky Studios. Storms har i samarbete med Immuatable X lanserat hypercasual-spelplattformen Kyō Games med titlar som Fruit Ninja och Jetpack Joyride.

Utöver de egenutvecklade projekten har Lemon Sky Studios under halvåret bland annat arbetat med titlar som Monopoly Go, Redfall Street Fighter 6 och Final Fantasy XVI som fått stor uppmärksamhet inom spelindustrin. Dotterbolaget har även deltagit i produktionen av den animerade Netflixserien Not Quite Narwhal. Trots de nuvarande marknadsutmaningar är Bolaget engagerat i visionen om att bli en globalt ledande Web 3.0 studio och fortsätter att utvecklandet av spel och tillgångar mot Web 3.0 sektorn.  – Abelco äger ca 13,97% av iCandy Interactive.

RightBridge Ventures Group

RightBridge har under det första halvåret ingått ett samarbetsavtal med Dadabai Holding i Bahrain för att utveckal esport och gaming i Mellanöstern och Nordafrika. Avtalets värde beräknas uppgå till ca 18 miljoner kronor under tre år. Bolaget beslutade även att genomföra en riktad emission av units som tillför RightBridge ca 2 miljoner kronor före emissionskostnader samt upptagit lån om 3 miljoner varav 1 miljon från Abelco. RightBridge tillsammans övriga ägare, styrelse och ledning i Tricked beslutade att inte fortsätta stödja bolaget finansiellt för fortsatt drift vilket resulterade i konkurs för Tricked och en nedskrivning i balansräkning för RightBridge. Bolaget har under slutet av halvåret förvärvat resterande andel i joint venture bolaget KnotOK AB och byter varumärkesnamn till Gaming Guardians. RightBridge äger nu 100% av aktierna i Gaming Guardians. – Abelco äger ca 31,32% av RightBridge Ventures Group.

ASEAN Fintech Group

ASEAN Fintech Groups (”AFG”) dotterbolaget SF Direct har godkänts av malaysiska myndigheter för att bedriva utlåning av digitala valutor. SF Direct har slutfört hårdvaran och genomgår en slutlig granskning av mjukvaran innan licensen beviljas fullt ut. ASEAN Fintech Group tillika Abelcos största ägare Fatfish Group har under halvåret tagit in cirka AUD 1,3 miljoner där kapitalet bland annat kommer att gå till utvecklingen och expansionen av fintechverksamheten i AFG, där bolaget har ett uttalat mål om att bli en publik handlat bolag i Indonesien. Dotterbolaget Betterpay, verksamma inom ”payments” har under halvåret uppnått lönsamhet och visar en fortsatt stark tillväxt. Betterpay siktar på att genomföra transaktioner till ett värde av mer än 330 miljoner AUD för år 2023. – Abelco äger cirka 20% av ASEAN Fintech Group


Quickbit

Quickbits har haft ett händelserikt första halvår. Bolaget har genomfört förändringar både i styrelsen och på VD-posten. Därutöver lanserade Quickbit i början av halvåret ett kostnadsbesparingsprogram i syfte att reducera bolagets kostnader genom en effektivisering av verksamheten och personalnedskärningar. I slutet av det första halvåret lanserades Quickbit den egenutvecklade B2B-produkten Quickbit Pay där man erhållit positiva reaktioner och intresse på marknaden. Bolagets senaste bokslutskommuniké för räkenskapsåret (brutet) som avslutades den sista juni 2023 visade en omsättning på EUR 229,5 miljoner, en minskning med EUR 117,2 miljoner jämfört med föregående år. Trots en ökad bruttomarginal (4,2%) har Bolagets bruttoresultat minskat med EUR 4 miljoner. Abelco har under halvåret avyttrat 799 236 aktier motsvarande ca 1,3 Mkr. – Abelco äger ca 2,26% av Quickbit.

Vopy

Vopy har under det första halvåret tecknat och ingått flera avtal. Bolaget har bland annat tecknat ett strategiskt avtal med Antworks Money för etablering av en indisk embedded finance plattform. Därutöver har Vopy ingått avtal samt förvärvat andelar i Niution där de tillsammans ska utveckla en tjänst för AI-drivna fonder. I slutet av halvåret förvärvade Vopy 100% av det svenska fintech-bolaget Direct2Internet med tillstånd från Finansinspektionen att hantera betalningstransaktioner där Vopy nu får tillgång till en regulatorisk plattform och nödvändiga regulatoriska tillstånd. – Abelco äger ca 2,46% av Vopy.

iSecrets

Under halvåret har iSecrets tillsammans med Abelco utformat produkten och plattformen Gustaf genom bolaget Brandica AB. Gustaf vars betalanseringen överträffade förväntningarna. iSecrets har även under halvåret expanderat sin verksamhet genom lanseringen mot flertalet marknadsplatser i Norge, Danmark och Finland där arbetet fortgår med ytterligare integrationer. I slutet av halvåret beslutades det på årsstämman att genomföra en riktad nyemission till iSecrets ägare och närstående. Den riktade nyemissionen syftar till att stärka iSecrets likviditet och balans och möjliggör arbetet mot nästa steg att utveckla fler produkter och utöka kundstocken. – Abelco äger ca 45,73% av iSecrets per den 30 juni 2023 och efter nu avslutad emission uppgår Abelcos ägarandel till ca 37,44%.

Brandica

Brandica som Abelco investerade under halvåret riktar sig bland annat mot lösningar inom e-handel och har under perioden lanserat sin första plattform Gustaf.se. Gustaf är e-handelslösning som möjliggör för privatpersoner, föreningar, kreatörer, influensers och företag att enkelt komma igång med en egen webbshop. Brandica som står bakom detta sömlösa B2B2C erbjudande tar hand om hela kedjan från betalning, frakt och utveckling. Betalanseringen av Gustaf i början av halvåret överträffade Bolagets förväntningar vad gäller antalet webbshoppar som efterfrågades. Vid det första halvårets slut uppgick antalet registrerade shoppar till 131 inkluderat med pågående on-boarding. Gustaf fortsätter att utvecklas positivt och har öppnat webbshoppar för privatpersoner, organisationer och kreatörer inom gaming, musik, sport, konst och natur med tillhörande följare och community. – Abelco äger ca 25% av Brandica.

Cloudaron

Cloudarons senaste rapport (brutet räkenskapsår) för perioden som slutade den 31 mars 2023 visade en omsättning om 245,6 Mkr jämfört med 158,6 Mkr jämförande period 2022. Bolaget vänder under räkenskapsåret till förlust och där aktien noterad på Malaysia Bursa Leap Market varit i en nedåtgående trend med låg likviditet. – Abelco äger ca 5,3% av Cloudaron.

Risker och hållbarhetsupplysningar
I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Abelcos verksamhet och framtida utveckling. Riskerna som beskrivs nedan är inte rangordnade i någon särskild ordning, och de riskfaktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som är specifika för Abelco och dess portföljbolag och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Nedanstående risker kan ha en väsentlig negativ effekt på Abelcos verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det kan också påverka utvecklingen i Abelcos aktier, vilket kan leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Abelco kan även de ha en motsvarande negativ effekt.

Valutarisker
Bolagets redovisningsvaluta är SEK och Bolaget investerar i tillväxtbolag i flera olika jurisdiktioner, varför såväl befintliga som framtida portföljbolags aktier kan vara denominerade i andra valutor än SEK. Således föreligger valutarisker i forma av omräkningsexponering. Denna valutarisk avser huvudsakligen omräkningen av utländska portföljbolags resultat- och balansräkningar och uppkommer vid omräkning av portföljbolagens egna kapital och resultat till Bolagets rapporteringsvaluta. Värdet på Bolagets portfölj är således exponerat för valutakursdifferenser, och kan resultera i en negativ påverkan på Bolaget verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att bolaget inte kan finansiera sina åtaganden och inte kunna möta kortfristiga betalningsåtaganden till följd av detta. Detta skulle kunna uppstå i ett eller flera av Bolagets portföljbolag. Misslyckas Bolaget eller dess portföljbolag med att möta kortfristiga betalningsåtaganden kan det resultera i en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Kreditrisk
Kreditrisk (motpartrisk) är risken att Bolagets motparter inte kan fullfölja sin fullfölja sina åtaganden gentemot Bolaget medför det en konkret kreditrisk vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till Bolagets förvärv och investeringar
Bolaget affärsmodell går ut på att förvärva och bygga upp bolag från grunden eller att investera i befintliga tillväxtbolag, ofta som aktiva minoritetsägare inom segmenten esport/gaming, e-handel och fintech. Tillväxt genom förvärv ställer krav på utveckling av system, infrastruktur och organisation och det finns en risk för att Abelco inte lyckas hantera tillväxt effektivt. En investering är alltid förenad med risker och osäkerhetsfaktorer, i synnerhet investeringar i bolag som befinner sig i en tidig fas, något som Bolagets förvärvskandidater ofta gör. Bolagets finansiella ställning är beroende av hur de bolag Abelco har investerat i eller kommer att investera i utvecklas i framtiden. Det finns vidare risk att synergier som förväntas till följd av förvärvsstrategin inte realiseras i önskad utsträckning eller att den legala, finansiella eller kommersiella genomlysningen av målbolagen är otillräcklig. Det finns även risk för att målbolaget undanhåller väsentlig information som innebär att Bolagets förvärvsambitioner inte får förväntade effekter. För det fall risken realiserar skulle detta kunna ha en hög negativ påverkan på Bolagets verksamhet, tillväxt och långsiktiga lönsamhet.

Risker relaterade till beroende av nyckelpersoner
Bolaget har en begränsad organisation och är i hög grad beroende av nyckelpersoner och kvalificerad personal. Bolaget baserar sin framgång och framtida tillväxt på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget har fyra personer som betraktas som sådana nyckelpersoner. Dessa arbetar inom ledning, finans och investeringar. Bolaget kan komma att misslyckas med att behålla dessa nyckelpersoner och att rekrytera ny kvalificerad personal i den utsträckning och på de villkor som behövs, vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till konjunkturutveckling
Externa faktorer som tillgång och efterfrågan tillika låg-och högkonjunkturer kan ha en påverkan på intäkter, kostnader och aktievärdering. En allmän nedgång i ekonomin och ändrad köpkraft hos användare kan negativt påverka efterfrågan avseende produkter och tjänster som Bolagets portföljbolag erbjuder. Det finns således en risk att Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utanför Bolagetskontroll. Vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till aktiekursens utveckling
Kursen i Bolagets aktie kan komma att fluktuera över tid och det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknadens generella utveckling samt utvecklingen för Bolagets aktie är bland annat beroende av utvecklingen av Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning samt hur Bolaget lever upp till kommunicerade mål. Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det en risk att en investerare drabbas av en förlust vid avyttringen av sitt innehav.

Politiska risker
Flera av Bolagets portföljbolag leds och bedriver verksamhet i Sydostasien, främst i Singapore och Kuala Lumpur. Risker kan uppkomma genom förändringar i lagstiftning, beskattningar, tullar och avgifter, växelkurser och andra villkor som gäller för bolag verksamma på internationella marknader. Även myndighetsbeslut kan få genomslagskraft på Bolagets verksamhet. Bolaget kommer även att påverkas av faktorer förknippade med det politiska och ekonomiska klimatet i de länder de bedriver sin verksamhet vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Tvister
Det finns en risk att Bolaget i framtiden involveras i skiljeförfaranden och/eller domstolsprocesser. Den här typen av rättsliga processer kan vara tids och kostnadskrävande och det finns en risk för att det inte för Bolaget kan lösas på ett fördelaktigt sätt. Det finns även risk för att Bolaget vid förlust i rättsliga processer tvingas ersätta motparten för processkostnader vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Skatterisk
Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av skattelagar. Det finns risk för att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser eller av berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis är felaktigt. Vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Hållbarhetsupplysningar
Bolagets syn på företagsansvar och hållbarhet är att styra sin verksamhet på ett sätt som ger positiva resultat för alla intressenter och maximerar ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde samtidigt. Genom att göra detta accepterar Abelco Investment Group det ansvar som följer av detta, som går utöver båda strikta juridiska skyldigheter och ekonomiskt resultat. Transparens, önskan om rättvis affär och positiva kopplingar till samhället ligger till grund för de dagliga aktiviteter och företagsansvarsmetoder.

Likviditet och finansiering

Koncernen hade vid periodens utgång 2,63 Mkr (4,28 Mkr) i likvida medel. Per den 30 juni 2023 hade koncernen räntebärande skulder om 29,4 Mkr (36,9 Mkr) varav 2,5 Mkr i moderbolaget.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 juni 2023 uppgick koncernens egna kapital till 99,5 Mkr (140,3 Mkr) Aktiekapitalet är fördelat på 1 970 656 553 aktier med ett kvotvärde om 0,015282. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktien

Abelco Investment Groups aktie handlas på NGM SME under symbolen ABIG och innehar ISIN SE0003617075.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Inom koncernen upptas de helägda dotterbolaget FiPL Ltd Pte för reglerna inom IFRS.

Värderingsprinciper
Värderingsprincipen för Abelcos finansiella tillgångar listas utifrån två parametrar. Verkligt värde på de noterade innehaven samt anskaffningsvärde på övriga. Verkligt värde upprättas i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3, Kapitel 12 för innehaven QuickBit och RightBridge Ventures Group. De noterade innehaven iCandy Interactive Ltd och Cloudaron Pte ligger under det helägda dotterbolaget FiPL Ltd Pte och upptas för reglarna inom IFRS för verkligt värde.

Granskning

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Verkligt värde MKR
Innehav Registreringsland 2023-06-30 2022-06-30
iCandy Interactive (i) Australien 55,3 92,7
Cloudaron Pte (ii) Malaysia 3,1 10,2
Quickbit AB (iii) Sverige 2,9 8,9
RightBridge Ventures Group AB (iv)
Sverige

10,7

N/A
 1. Det verkliga värdet för iCandy Interactive Ltd (ett ASX-noterat företag) baseras på dess senast handlade aktiepris för perioden som avslutades den 30 juni 2023.
   
 2. Det verkliga värdet för Cloudaron Pte (ett Bursa-Leap noterat företag) baseras på dess senast handlade aktiepris för perioden som avslutades den 30 juni 2023.
   
 3. Det verkliga värdet för Quickbit AB (ett NGM-noterat företag) baseras på dess senast handlade aktiepris för perioden som avslutades den 30 juni 2023.
   
 4. Det verkliga värdet för RightBridge Ventures Group AB (ett First North Growth Market noterat företag) baseras på dess senast handlade aktiepris för perioden som avslutades den 30 juni 2023.

Kommande rapporttillfällen

Abelco lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

4 oktober 2023                                        Kvartalsredogörelse Q3 2023

28 februari 2024                                      Bokslutskommuniké 2023

Abelco Investment Group (publ), den 30 augusti 2023

Styrelsen

Datum 2023-08-30, kl 08:30
Källa Cision
Bifogade filer
Kopiera toppinvesterare! Med eToros innovativa CopyTrader™, kan du automatiskt kopiera andra investerares beslut. Hitta investerare som du tror på och kopiera deras investeringar i realtid. Inga extra avgifter tas ut för att använda CopyTrader-funktionen.
Copy Trading innebär inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ned. Ditt kapital löper risk.