Abelco Investment Group

Bokslutskommuniké Januari - December 2023 Abelco Investment Group AB (publ)

MAR
Koncernen i sammandrag 2023-07-012022-07-012023-01-012022-01-01
(TKR om inget annan anges)2023-12-312022-12-312023-12-312022-12-31

Summa nettoomsättning1321 6652 5295 581
Rörelseresultat-458-2 272-3 099-9 586
Resultat före skatt-42 739-31 397-65 780-106 234
Periodens resultat efter skatt-42 739-38 036-65 780-112 873
Periodens kassaflöde-2 2723 675-7 5961 912
Resultat efter skatt per aktie, kr *-0,022-0,019-0,033-0,057
Eget kapital per aktie, kr *0,0290,0610,0290,061
Antal aktier1 970 656 5531 970 656 5531 970 656 5531 970 656 553

* Beräknat på det faktiska antalet aktier som finns vid respektive periodslut.

Kommentarer till den finansiella rapporten

 • Resultatet på koncernnivå påverkas av icke avyttrade listade tillgångars aktiepris vid periodens slut.
 • Kostnaderna på koncernnivå har under perioden reducerats från jämförbar period föregående år.
 • Rörelseresultatet förbättrades från jämförbar period föregående år till följd av minskade kostnader.
 • Kassaflödet för perioden påverkades negativt från jämförbar period föregående år till följd av amortering av lån.
 • Det egna kapitalet motsvarar vid periodens slut 0,29 kronor per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

 • ASEAN Fintech Groups bolag SF Direct erhåller villkorat godkännande från Malaysia Ministry of Local Government Development digital utlåning.
 • iCandys dotterbolag Gameconomy genomför namn- och profilbyte till Hashcode Studio.
 • Abelco tecknar avtal om omstrukturering av portföljbolaget ASEAN Fintech Group genom transaktion.
 • Rightbridge Ventures tecknar avtal kring utveckling av esport och gaming i Mellanöstern och Nordafrika.
 • Rightbridge Ventures genomför en riktad emission och upptar lån från Abelco.
 • iCandys dotterbolag Flying Sheep Studios erhåller statlig tysk finansiering för metaverse-projektet Star Life.
 • Abelco utökar e-handelsvertikalen genom en investering i Brandica AB som tillhandahåller produkten Gustaf.
 • Vopy förvärvar 20 % av andelarna i Niuton och 100 % av Direct2Internet.
 • Utfallet av Brandicas beta-lansering av Gustaf överträffar förväntan med 63 anslutna shoppar och ytterligare 38 i pipen.
 • Abelco deltar i en riktad emission i iSecrets.
 • Abelco genomför förändringar i styrelse och ledning.
 • Abelco avyttrar Hembad

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Abelco avyttrar de helägda dotterbolagen Abelco Option och JVM Group
 • iCandys intäkter under det fjärde kvartalet uppgår till cirka 6,7 miljoner AUD.
 • ASEAN Fintech Groups bolag SF Direct erhåller fullständig licens för digital utlåning från Malaysia Minsitry of Local Government Development.

Det här är Abelco Investment Group
Abelco är ett investmentbolag och ”venture-builder” som investerar eller bygger bolag i de digitaliserade tillväxtsektorerna med ett primärt fokus inom vertikalerna Gaming/E-sport, E-handel och Fintech.

Abelco vill ge bolagen verktyg och expertis vilket sedan är tänkt ge bolagen en tillväxt och då skapa solida bolag som sedermera kan komma att noteras eller säljas. Därtill kan Abelco genom synergier eller existerande nätverk välja att starta egna bolag (så kallade ventures) för att nå ut till en specifik kundkrets eller bransch där bolaget ser utvecklings- och tillväxtpotential.

Vi tittar mycket på själva bolagen, entreprenörerna och produkterna samt bedömer möjligheten för respektive team att leverera inom de trender och miljöer bolagen befinner sig i. Våra bolag har en hemmamarknad i Skandinavien eller i Sydostasien, där Abelco är verksamma med kontor i Stockholm, Singapore och Kuala Lumpur. Våra portföljbolag skall kunna nå en bred internationell marknad.

Ord från Vice VD
Jag hoppas alla har haft en bra start på året och vill med detta VD-ord sammanfatta 2023 och rikta delar av tankarna framåt mot 2024 som vi nu befinner oss i.

Under 2023 så genomförde Abelco förändringar, både inom ledningen samt styrelsen där Johan Rooth tackade för sig efter många år som VD för Abelco. Kin Wai Lau blev nytillsatt VD och Abelco fick även in mig, Magnus Leppäniemi som Vice VD med det operativa ansvaret för verksamheten. Inom styrelsen lämnade Kenneth Arnström ordförandeskapet och ersattas av Larry Gan, där även jag själv klev in som representant och ledamot i styrelsen.

Sedan jag tillträdde min post i slutet av år 2023 inleddes en process med att renodla verksamheten och portföljen. Vi valde att sälja vårt innehav i Hembad samt avyttra JVM och Abelco Option. Detta för att skapa en mer fokuserad portfölj med ett tydligare fokus på de tre vertikalerna Gaming/Esport, Fintech och E-handel och för att kunna nyttja de synergier som finns inom portföljen.

Året som helhet präglades av en flera utmaningar på den globala affärsmiljön. Fortsatt geopolitiska oroligheter, inflation och volatila makroekonomiska faktorer har skapat en osäker och turbulent situation för många företag. Vi har fått bevittna flera företag inom de vertikaler Abelco fokuserar på tvingats till nedläggning eller omfattande personalnedskärningar till följd av bristande finansiering. Något som nu även drabbat spelindustrin trots sin motståndskraft.

Samtidigt som turbulens skapar osäkerhet så ger det även upphov till nya möjligheter. Abelco ser potential att stötta företag genom att erbjuda lösningar för skalbarhet och verksamhetsoptimering. Vi har som ambition att fungera som en central aktör för bolag inom gaming, fintech och e-handel. Vi följer såklart marknadens utveckling men tittar samtidigt på nya trender inom vertikalerna för att identifiera möjliga potentiella tillskott till vår portfölj som är i linje med vår strategi och som kan bidra till långsiktigt tillväxt.

Resultatet för perioden på koncernnivå påverkas i stort av de icke avyttrade listade tillgångarnas aktiepris vid periodens slut och är ej kassaflödespåverkande. Under 2023 reducerades kostnaderna i bolaget vilket leder till att rörelseresultatet förbättrades mot föregående jämförbar period. Till följd av amortering av lån om 8,5 Mkr påverkades periodens kassaflöde negativt.

Med vänliga hälsningar
Magnus Leppäniemi, Vice VD

Året i utvalda portföljbolag
Ägandet baseras på det faktiska antalet röster och kapital Abelco Investment Group innehar i vartdera bolaget per den 31 december 2023.

iCandy Interactive
Inom iCandy Interactive har flera nya lanseringar skett under året. Dotterboalget Lemon Sky Studios har lanserat NFT-projektet The Engineers och Storms har i samarbete Immutable X lanserat hypercasual- spelplattformen Kyō Games. Under det fjärde kvartalet lanserades Web3.0-projektet Snaky Cat i samarbete med Animoca Brands, ett multiplayer spel lanserat på Base chain. Under det fjärde kvartalet uppgick iCandys intäkter till cirka 6,7 miljoner AUD. En minskning med 1,0 miljoner AUD mot föregående kvartal till följd av lägre fakturering i det helägda dotterbolaget Lemon Sky Studios.

iCandy har under året utsetts till det 19:e snabbast växande teknikföretaget i Australien av Deloitte Technology Fast 50 Australia. En utmärkelse som Bolaget och Abelco ser positivt på. Dotterbolaget Lemon Sky Studios har under året arbetat med titlar som Marvel’s Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3, Monopoly Go, Finaly Fantasy XVI med fler. Lemon Sky har även deltagit i produktionen av animerade tv-serier som Disney+ Playdate with Winnie The Pooh och Netflix Not Quite Narwhal. – Abelco äger ca 14,35 % av iCandy Interactive.

RightBridge Ventures Group
RightBridge Ventures Group har under året ingått ett samarbetsavtal med Dadabai Holding i Bahrain för att utveckla esport och gaming i Mellanöstern och Nordafrika. Under året genomförde RightBridge en riktad emission av units samt upptog lån varav en del från Abelco. Under året beslöt Rightbridge tillsammans med övriga ägare, styrelse och ledning att inte fortsätta stödja bolaget Tricked finansiellt vilket resulterade i en konkurs för Tricked och en nedskrivning i RightBridge. Bolaget avyttrade under året Team Singularity för 1 DKK samt Knacks för 4 350 PLN.

Under 2023 förvärvade RightBridge resterande andel i joint venture bolaget KnotOK AB där man i samband med förvärvat ändrade varumärkesnamn till Gaming Guardians som bolaget nu äger 100 % av. I slutet av året tecknade bolaget ett exklusivt samarbetsavtal med CF Entertainment AB för utveckling av mobil-, - web- och konsolspel gällande dess globalt erkända IP; Crazy Frog, ett avtal som sträcker sig initialt över två år. Bolaget åtog sig även att teckna aktier i Adventure Box Technologies ABs nyemission motsvarande 1,5 MSEK där RightBridge ägande efter transaktionen uppgår till cirka 19,3 %. Bolaget genomförde under året förändringar i ledning och styrelse. – Abelco äger ca 30,13 % av RightBridge Ventures Group AB.

ASEAN Fintech Group
ASEAN Fintech Groups (“AFG”) dotterbolag SF Direct har under året erhållit ett villkorat godkännande att bedriva digital utlåning från malaysiska myndigheter där SF Direct efter periodens slut erhöll en fullständig licens. Under året genomförde ASEAN Fintech Group ett omvänt förvärv av det indonesiska bolaget PT Prime Digital Nusantara som ett första steg mot en potentiell notering av ASEAN Fintech Group i Indonesien. AFG med bolag inom insurtech, BNPL och payments har under 2023 genererat 1,6 miljarder i GTV (Gross Transaction Value). – Abelco äger cirka 20 % av ASEAN Fintech Group.

Vopy
Vopy har under året förvärvat andelar i Niuton för utveckling av en tjänst för AI-drivna fonder. Bolaget har även förvärvat 100 % av andelarna i fintech-bolaget Direct2Internet som har tillstånd från Finansinspektionen att hantera betalningstransaktioner. Under 2023 har bolaget utvecklat och förfinat produkterna Remit Home och Currency Accounts i dialog med banker från Bangladesh och Pakistan samt etablerat AI-drivna fonder som förväntas levereras under Q1 2024. – Abelco äger ca 2,46 % av Vopy.

iSecrets
iSecrets har under året tillsammans med Brandica utvecklat plattformen och produkten Gustaf vars betalansering överträffade förväntningarna. Under året har Bolaget expanderat verksamheten genom lansering mot flertalet marknadsplatser i Norge, Danmar och Finland där arbetet fortgår med ytterligare integrationer. Bolaget genomförde under 2023 en riktad nyemission till iSecrets ägare och närstående där Abelco deltog. – Abelco äger ca 37,44 % av iSecrets

Brandica
Abelco investerade i Brandica i början av 2023 och är ett bolag som bland annat riktar sig mot lösningar inom e-handel. Under året har Brandica tillsammans med iSecrets utvecklat och lanserat plattformen Gustaf. Gustaf är en e-handelslösning som möjliggör för privatpersoner, föreningar, kreatörer och företag att enkelt komma igång med sin egen webbshop. Ett sömlöst B2B2C erbjudande där Brandica tar hand om hela kedjan. Betalanseringen av plattformen överträffade bolagets förväntan. – Abelco äger ca 25 % av Brandica.

Cloudaron
Cloudarons senaste rapport (brutet räkenskapsår) för perioden som slutade den 30 september 2023 visade en omsättning om 265,4 Mkr jämfört med 105,3 Mkr jämförande period 2023. Bolagets är positiv för perioden men minskar med 1,87 Mkr jämfört med samam period 2022. Bolaget är noterat på Malaysia Bursa Leap Market och där aktien under året varit i en nedåtgående trend med låg likviditet i handeln. – Abelco äger ca 5,3 % av Cloudaron.

Risker och hållbarhetsupplysningar
I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Abelcos verksamhet och framtida utveckling. Riskerna som beskrivs nedan är inte rangordnade i någon särskild ordning, och de riskfaktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som är specifika för Abelco och dess portföljbolag och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Nedanstående risker kan ha en väsentlig negativ effekt på Abelcos verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det kan också påverka utvecklingen i Abelcos aktier, vilket kan leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Abelco kan även de ha en motsvarande negativ effekt.

Valutarisker
Bolagets redovisningsvaluta är SEK och Bolaget investerar i tillväxtbolag i flera olika jurisdiktioner, varför såväl befintliga som framtida portföljbolags aktier kan vara denominerade i andra valutor än SEK. Således föreligger valutarisker i forma av omräkningsexponering. Denna valutarisk avser huvudsakligen omräkningen av utländska portföljbolags resultat- och balansräkningar och uppkommer vid omräkning av portföljbolagens egna kapital och resultat till Bolagets rapporteringsvaluta. Värdet på Bolagets portfölj är således exponerat för valutakursdifferenser, och kan resultera i en negativ påverkan på Bolaget verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att bolaget inte kan finansiera sina åtaganden och inte kunna möta kortfristiga betalningsåtaganden till följd av detta. Detta skulle kunna uppstå i ett eller flera av Bolagets portföljbolag. Misslyckas Bolaget eller dess portföljbolag med att möta kortfristiga betalningsåtaganden kan det resultera i en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Kreditrisk
Kreditrisk (motpartrisk) är risken att Bolagets motparter inte kan fullfölja sin fullfölja sina åtaganden gentemot Bolaget medför det en konkret kreditrisk vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till Bolagets förvärv och investeringar
Bolaget affärsmodell går ut på att förvärva och bygga upp bolag från grunden eller att investera i befintliga tillväxtbolag, ofta som aktiva minoritetsägare inom segmenten esport/gaming, e-handel och fintech. Tillväxt genom förvärv ställer krav på utveckling av system, infrastruktur och organisation och det finns en risk för att Abelco inte lyckas hantera tillväxt effektivt. En investering är alltid förenad med risker och osäkerhetsfaktorer, i synnerhet investeringar i bolag som befinner sig i en tidig fas, något som Bolagets förvärvskandidater ofta gör. Bolagets finansiella ställning är beroende av hur de bolag Abelco har investerat i eller kommer att investera i utvecklas i framtiden. Det finns vidare risk att synergier som förväntas till följd av förvärvsstrategin inte realiseras i önskad utsträckning eller att den legala, finansiella eller kommersiella genomlysningen av målbolagen är otillräcklig. Det finns även risk för att målbolaget undanhåller väsentlig information som innebär att Bolagets förvärvsambitioner inte får förväntade effekter. För det fall risken realiserar skulle detta kunna ha en hög negativ påverkan på Bolagets verksamhet, tillväxt och långsiktiga lönsamhet.

Risker relaterade till beroende av nyckelpersoner
Bolaget har en begränsad organisation och är i hög grad beroende av nyckelpersoner och kvalificerad personal. Bolaget baserar sin framgång och framtida tillväxt på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget har fyra personer som betraktas som sådana nyckelpersoner. Dessa arbetar inom ledning, finans och investeringar. Bolaget kan komma att misslyckas med att behålla dessa nyckelpersoner och att rekrytera ny kvalificerad personal i den utsträckning och på de villkor som behövs, vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till konjunkturutveckling
Externa faktorer som tillgång och efterfrågan tillika låg-och högkonjunkturer kan ha en påverkan på intäkter, kostnader och aktievärdering. En allmän nedgång i ekonomin och ändrad köpkraft hos användare kan negativt påverka efterfrågan avseende produkter och tjänster som Bolagets portföljbolag erbjuder. Det finns således en risk att Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utanför Bolagetskontroll. Vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till aktiekursens utveckling
Kursen i Bolagets aktie kan komma att fluktuera över tid och det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknadens generella utveckling samt utvecklingen för Bolagets aktie är bland annat beroende av utvecklingen av Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning samt hur Bolaget lever upp till kommunicerade mål. Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det en risk att en investerare drabbas av en förlust vid avyttringen av sitt innehav.

Politiska risker
Flera av Bolagets portföljbolag leds och bedriver verksamhet i Sydostasien, främst i Singapore och Kuala Lumpur. Risker kan uppkomma genom förändringar i lagstiftning, beskattningar, tullar och avgifter, växelkurser och andra villkor som gäller för bolag verksamma på internationella marknader. Även myndighetsbeslut kan få genomslagskraft på Bolagets verksamhet. Bolaget kommer även att påverkas av faktorer förknippade med det politiska och ekonomiska klimatet i de länder de bedriver sin verksamhet vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Tvister
Det finns en risk att Bolaget i framtiden involveras i skiljeförfaranden och/eller domstolsprocesser. Den här typen av rättsliga processer kan vara tids och kostnadskrävande och det finns en risk för att det inte för Bolaget kan lösas på ett fördelaktigt sätt. Det finns även risk för att Bolaget vid förlust i rättsliga processer tvingas ersätta motparten för processkostnader vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Skatterisk
Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av skattelagar. Det finns risk för att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser eller av berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis är felaktigt. Vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Hållbarhetsupplysningar
Bolagets syn på företagsansvar och hållbarhet är att styra sin verksamhet på ett sätt som ger positiva resultat för alla intressenter och maximerar ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde samtidigt. Genom att göra detta accepterar Abelco Investment Group det ansvar som följer av detta, som går utöver båda strikta juridiska skyldigheter och ekonomiskt resultat. Transparens, önskan om rättvis affär och positiva kopplingar till samhället ligger till grund för de dagliga aktiviteter och företagsansvarsmetoder.

Likviditet och finansiering
Koncernen hade vid periodens utgång 0,36 Mkr (7,95 Mkr) i likvida medel. Per den 31 december 2023 hade koncernen räntebärande skulder om 29,4 Mkr (35,4 Mkr) varav 2,5 Mkr i moderbolaget.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier
Per den 31 december 2023 uppgick koncernens egna kapital till 56,7 Mkr (119,5 Mkr). Aktiekapitalet är fördelat på 1 970 656 553 aktier med ett kvotvärde om 0,015282. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktien
Abelco Investment Groups aktie handlas på NGM SME under symbolen ABIG och innehar ISIN SE0003617075.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Inom koncernen upptas de helägda dotterbolaget FiPL Ltd Pte för reglerna inom IFRS.

Värderingsprinciper
Värderingsprincipen för Abelcos finansiella tillgångar listas utifrån två parametrar. Verkligt värde på de noterade innehaven samt anskaffningsvärde på övriga. Verkligt värde upprättas i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3, Kapitel 12 för innehaven QuickBit och RightBridge Ventures Group. De noterade innehaven iCandy Interactive Ltd och Cloudaron Pte ligger under det helägda dotterbolaget FiPL Ltd Pte och upptas för reglarna inom IFRS för verkligt värde.

Verkligt värde MKR


InnehavRegistreringsland2023-12-312022-12-31
iCandy Interactive (i)Australien36,170,5
Cloudaron Pte (ii)Malaysia2.49,9
Quickbit AB (iii)Sverige0,23,7
RightBridge Ventures Group AB (iv)
Sverige

3,3

16,9
 1. Det verkliga värdet för iCandy Interactive Ltd (ett ASX-noterat företag) baseras på dess senast handlade aktiepris för perioden som avslutades den 31 december 2023.
 2. Det verkliga värdet för Cloudaron Pte (ett Bursa-Leap noterat företag) baseras på dess senast handlade aktiepris för perioden som avslutades den 31 december 2023.
 3. Det verkliga värdet för Quickbit AB (ett NGM-noterat företag) baseras på dess senast handlade aktiepris för perioden som avslutades den 31 december 2023.
 4. Det verkliga värdet för RightBridge Ventures Group AB (ett First North Growth Market noterat företag) baseras på dess senast handlade aktiepris för perioden som avslutades den 31 december 2023.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen
Abelco lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

4 april 2024 Kvartalsredogörelse Q1 2024
30 maj 2024 Årsstämma
29 augusti 2024 Halvårsrapport 2024
4 oktober 2024 Kvartalsredogörelse Q3 2024
27 februari 2025 Bokslutskommuniké 2024

Abelco Investment Group (publ), den 28 februari 2024
Styrelsen

Datum 2024-02-28, kl 08:30
Källa MFN
Bifogade filer
Kopiera toppinvesterare! Med eToros innovativa CopyTrader™, kan du automatiskt kopiera andra investerares beslut. Hitta investerare som du tror på och kopiera deras investeringar i realtid. Inga extra avgifter tas ut för att använda CopyTrader-funktionen.
Copy Trading innebär inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ned. Ditt kapital löper risk.