Abelco Investment Group

Abelco Investment Groups redogörelse för det tredje kvartalet 2023

REG

Det här är Abelco Investment Group

Abelco är ett investmentbolag och ”venture-builder” som investerar eller bygger bolag i de digitaliserade tillväxtsektorerna med ett primärt fokus inom vertikalerna Gaming/E-sport, E-handel och Fintech.

Abelco ger bolagen verktyg och expertis vilket sedan är tänkt ge bolagen en tillväxt och då skapa solida bolag som sedermera kan komma att noteras eller säljas. Därtill kan Abelco genom synergier eller existerande nätverk välja att starta egna bolag (så kallade ventures) för att nå ut till en specifik kundkrets eller bransch där bolaget ser utvecklings- och tillväxtpotential.

Abelco tittar mycket internt på bolagen, entreprenörerna, trenderna och produkterna samt bedömer möjligheten för respektive team att leverera inom de trender och miljöer som bolagen befinner sig i. Våra bolag har en hemmamarknad i Skandinavien eller i Sydostasien, där Abelco är verksamma med kontor i Stockholm, Singapore och Kuala Lumpur. Våra portföljbolag skall kunna nå en bred internationell marknad.

Händelser under kvartalet

  • Abelco deltar i en riktad emission i portföljbolaget iSecrets.
  • iCandys intäkter under det andra kvartalet 2023 uppgick till ca AUD 6 miljoner.

Händelser efter kvartalets slut

  • Inga händelser efter kvartalets slut har skett

VD kommentar – första kvartalet 2023

Konsten att inte vara passiv
Den globala ekonomin är fortsatt under hård press och vi ser en fortsatt marknad som är mycket volatil. I skrivande stund fortsätter centralbankerna att höja räntan och vi ser en mycket tuff kapitalmarknad där flera bolag svänger om mot lönsamhet i stället för tillväxt. Jag vill tacka våra aktieägare för deras fortsatta stöd och förtroende. Jag förstår att tuffa marknadsförhållanden kan vara stressiga för investerare, men vi skall arbeta för att hantera dessa utmaningar och marknad på ett så effektivt sätt som möjligt.

Jag ville ta en stund att reflektera över den tid som har gått och de möjligheter som vårt bolag har framför sig. Det har varit en spännande resa hittills, men det är viktigt att vi tar oss tid att tänka på var vi har varit och vart vi kan gå.

När vi ser tillbaka på vår historia kan vi vara stolta över de prestationer vi har uppnått. Vi har arbetat hårt och kämpat för att bygga upp vårt bolag, och det har varit en fantastisk resa. Vi har lärt oss mycket under vägen, både av våra framgångar och genom utmaningar och misslyckanden. Det är lätt att peka på den nedåtgående trend som varit under de senaste två åren i omvärlden och sedan stanna där. Men, det är också viktigt att tänka på att det rådande makroklimatet inte kommer vara för evigt. Trots det rådande klimatet där vi ser starkt pressade hushåll har vi en portfölj som idag överstiger 150Mkr.  

Samtidigt är det viktigt att inse att vårt bolag har enorm potential. Vi har bara börjat skrapa på ytan av vad vi kan uppnå. Världen runt oss förändras snabbt, och det öppnar upp nya möjligheter för oss att växa och utvecklas.

Nu är tiden inne för handling. Jag tror starkt på vårt projekt och på vår förmåga att göra det till verklighet, men det kommer att kräva beslutsamhet och uthållighet från oss alla. Abelco som bolag behöver ta steg framåt och se till att våra mål blir till verklighet. Vi måste komma ihåg varför vi började detta projekt och låta den motivationen driva oss framåt.

Om vi stöter på hinder eller utmaningar, får vi inte tappa modet. Istället bör vi se det som möjligheter att lära och anpassa oss för att bli starkare, speciellt i en marknad som denna.

Vi kan inte längre tillåta oss att vara för avvaktande eller förlora oss i diskussioner utan att ta nödvändiga steg framåt. Om vi vill uppnå våra mål och se vårt projekt blomstra måste vi agera också, det dags att omsätta våra ord i handling.

Att arbeta på en tuff marknad kan vara en utmaning, men det kan också vara en möjlighet. Konkurrens och motgångar kan driva oss att tänka kreativt, bli mer flexibla och ständigt sträva efter förbättring. Tillsammans, med en stark strategi och dedikerat arbete, kan vi övervinna utmaningarna och trivas i denna tuffa marknad. Vi behöver vara redo att anpassa vår strategi när marknadsförhållandena förändras till det ljusare. Ibland krävs det att vi snabbt ändrar riktning för att möta nya utmaningar eller dra nytta av nya möjligheter. Vid en ljusare marknad skall portföljbolag som iCandy, ASEAN, RightBridge, iSecrets och Brandica vara positionerade för att snabbt kunna utveckla ett starkare aktieägarvärde.

Det vi behöver är att fortsätt att investera i utveckling och innovation för att hålla oss relevanta och konkurrenskraftiga. Innovativa lösningar kan skapa nya möjligheter och differentiera oss på marknaden.

Med vänlig hälsning

Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB

Kvartalet i utvalda portföljbolag

Ägandet baseras på det faktiska antalet röster och kapital Abelco Investment Group innehar i vartdera bolaget per den 30 september 2023.

iCandy Interactive

iCandys kvartal inleddes med att bolaget presenterade de finansiella siffrorna för det andra kvartalet 2023. Intäkterna för det andra kvartalet uppgick till ca AUD 6 miljoner, en 53% ökning kvartal till kvartal. I slutet av kvartalet annonserade iCandy att bolaget i partnerskap med Animoca Brands och Yuga Labs står för huvudutvecklingen bakom The Legends of Mara. Dotterbolaget Lemon Sky fortsätter med sin framgångsrika work-for-hire verksamhet och har under kvartalet varit delaktig i utvecklingen av spel som välkända spel och serier som Baldur’s Gate 3, Pokémon: Path to Peak och Playdate with Winnie the Pooh. – Abelco äger ca 14,35% av iCandy Interactive.

RightBridge Ventures Group

Under kvartalet publicerade RightBridge sin halvårsrapport som visade en omsättningstillväxt om 62 procent jämfört med samma period 2022. Bolagets anpassningsförmåga till förändrade marknadsförhållanden och fokus på VAS i kombination med den första leveransen till D11 Hub har bidragit till den positiva utvecklingen. I takt med RightBridge vision om att expandera sin närvaro i den dynamiska bransch man är verksam i så har bolaget utsett Magnus Leppäniemi till Chief Business Development Manager & Sales Officer för esports och gaming media. RightBridge har även under det tredje kvartalet beslutat att påkalla skiljeförfarande mot Blue Horizon Investment ApS med anledning av brutet lock-up avtal till följd av att Blue Horizon avyttrade samtliga aktier under 2022. ­– Abelco äger ca 31,32% av Rightbridge Ventures Group.

ASEAN Fintech Group

I ASEAN Fintech Group fortsätter den regulatoriska processen med SF Direct som inväntar slutgiltig granskning av mjukvara innan licensen för att bedriva utlåning av digitala valutor godkänns fullt ut. ASEAN Fintech Group har ett uttalat mål om att bli ett publikt handlat bolag i Indonesien. Genom det omvända förvärvet av PT Digital Nusantara är ett första steg taget och arbetet fortsätter mot en potentiell notering av bolaget i Indonesien.  – Abelco äger ca 20,0% av ASEAN Fintech Group.

Quickbit

Quickbits tredje kvartal inleddes med lanseringen av Merchant Referral Program som ska bidra till att snabbt och effektivt skapa kännedom om Quickbit Pay. Till följd av bland annat lägre transaktionsvolymer har bolaget under kvartalet beslutat om att genomföra en företrädesemission om 32,5 miljoner kronor. Teckningsförbindelser och emissionsgaranter uppgår till ca 65 procent av emissionen motsvarande ca 21 miljoner kronor. I förberedelser för en större expansion har Quickbit lanserat Web App och Chrome Extension som möjliggör inloggning direkt i webbläsaren. Bolaget har även skrivet ett förlikningsavtal med säljaren av två produktplattformar som förvärvades under augusti 2022 samt att Quickbit startat ett samarbete med World Etichal Data Foundation där Quickbit Pay integreras och möjliggör donationer till stiftelsen. – Abelco äger ca 1,07% av Quickbit.

Vopy

Vopy har under året tecknat strategiskt avtal med Antworks Money samt med Niuton gällande förvärv av andelar och det gemensamma utvecklandet av en tjänst för AI-drivna fonder. Därutöver har Direct2Internet förvärvats som bland annat innehar tillstånd från Finansinspektionen att hantera betalningstransaktioner. Vopy har sedan dess fortsatt arbetet med att integrera processer och att utveckla de tjänster som bolaget förvärvat och tecknat avtal om. – Abelco äger ca 2,46% av Vopy.

iSecrets

iSecrets har under det andra kvartalet fortsatt de interna satsningar som gjorts under året där bolaget expanderat geografiskt och mot nya marknadsplatser. De interna satsningarna har bidragit till att flera nya print-on-demand tjänster satts upp, där bolaget under kvartalet färdigställt en ny MVP till en välkänd och etablerad marknadsplats. Den nya print-on-demand tjänsten är nu i väntan att rullas ut tillsammans med marknadsplatsen. – Abelco äger ca 37,44% av iSecrets.

Brandica

Brandica som utvecklat e-handelstjänsten Gustaf gick in i kvartalet med 131 shoppar vilket har överträffat bolagets förväntan på beta-lanseringen som genomförts i början av året och där Gustaf inte tappat någon shopp/kund sedan lansering. Genom den lyckade beta-lanseringen har Brandica mottagit feedback och synpunkter som bolaget under kvartalet börjat arbeta med. Detta för att vidareutveckla och förbättra tjänsten för att stå redo inför en bred lanseringen under början av 2024.  – Abelco äger ca 25,0% av Brandica.

Cloudaron

Cloudaron senaste rapport (brutet räkenskapsår) för perioden som slutade den 31 mars 2023 visade en omsättningsökning mot jämförande period 2022 om 87 miljoner kronor där omsättningen låg på 245,6 miljoner kronor. Dock vänder bolaget under räkenskapsåret till förlust. Nästa rapport av Cloudaron publiceras i slutet av november. ­– Abelco äger ca 5,3% av Cloudaron.

Portföljens beräknade marknadsvärde


Portföljens beräknade marknadsvärde per den 30 september 2023 uppgick till ca 154,1 miljoner kronor.

Portföljens beräknade marknadsvärde, utveckling kvartalsvis, Mkr

Portföljens marknadsvärde minskade från det andra kvartalet 14,9 miljoner kronor till en total summa om 154,1 miljoner kronor omvandlat till cirka 0,08 kronor per aktie. Av portföljens marknadsvärde återfinns cirka 57,1 miljoner kronor i listade bolag.

Abelco Investment Groups innehav 30 september 2023

Kommande rapporttillfällen

Abelco lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

28 februari 2024                Bokslutskommuniké 2023

4 april 2024                        Kvartalsredogörelse Q1 2024

30 maj 2024                       Årsstämma

29 augusti 2024                 Halvårsrapport 2024

4 oktober 2024                   Kvartalsredogörelse Q3 2024

27 februari 2025                Bokslutskommuniké 2024

Abelco Investment Group AB (publ), den 4 oktober 2023

Styrelsen

Datum 2023-10-04, kl 08:30
Källa Cision
Kopiera toppinvesterare! Med eToros innovativa CopyTrader™, kan du automatiskt kopiera andra investerares beslut. Hitta investerare som du tror på och kopiera deras investeringar i realtid. Inga extra avgifter tas ut för att använda CopyTrader-funktionen.
Copy Trading innebär inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ned. Ditt kapital löper risk.