Abelco Investment Group

Abelco Investment Groups redogörelse för det första kvartalet 2024

MAR

Abelco Investment Group ("Abelco") publicerar kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2024.

Det här är Abelco Investment Group

Abelco är ett investmentbolag och ”venture-builder” som investerar eller bygger bolag i de digitaliserade tillväxtsektorerna med ett primärt fokus inom vertikalerna Gaming/E-sport, E-handel och Fintech.

Abelco ger bolagen verktyg och expertis vilket sedan är tänkt ge bolagen en tillväxt och då skapa solida bolag som sedermera kan komma att noteras eller säljas. Därtill kan Abelco genom synergier eller existerande nätverk välja att starta egna bolag (så kallade ventures) för att nå ut till en specifik kundkrets eller bransch där bolaget ser utvecklings- och tillväxtpotential.
 
Abelco tittar mycket internt på bolagen, entreprenörerna, trenderna och produkterna samt bedömer möjligheten för respektive team att leverera inom de trender och miljöer som bolagen befinner sig i. Våra bolag har en hemmamarknad i Skandinavien eller i Sydostasien, där Abelco är verksamma med kontor i Stockholm, Singapore och Kuala Lumpur. Våra portföljbolag skall kunna nå en bred internationell marknad.

Händelser under kvartalet

  • Abelco avyttrar de helägda dotterbolagen Abelco Option och JVM Group.
  • iCandys intäkter under det fjärde kvartalet uppgår till cirka 6,7 miljoner AUD.
  • ASEAN Fintech Groups bolag SF Direct erhåller fullständig licens för digital utlåning från Malaysia Ministry of Local Government Development.
  • iCandys oreviderade intäkter för 2023 uppgick till cirka 27,73 miljoner AUD.
  • Abelco tecknar ett samarbetsavtal med iCandy och Lemon Sky Studios för att representera iCandy och Lemon Skys tjänster i Norden.

Händelser efter kvartalets slut

  • Inga händelser efter kvartalets slut har skett

Ord om verksamheten från Vice VD– första kvartalet 2024

Under det första kvartalet 2024 har vi fortsatt arbetet med att se över och renodla Abelcos portfölj. Detta som en del av vår strategi att fokusera på våra kärnområden inom gaming/esport, fintech och e-handel. Till följd av detta valde vi att avyttra de helägda dotterbolagen Abelco Option och JVM Group. Vi har även beslutat att framåt vara mer selektiva i våra investeringsbeslut där vi bland annat valde att inte delta i Rightbridge Ventures Groups företrädesemission i början av detta kvartal. Abelco har varit med och utvecklat Rightbridge från start och vi är trygga med att vart de står idag. Till följd av detta har Abelco även lämnat styrelsen i Rightbridge som nu har en spännande resa framför sig med nya tillgångar och flera intressanta partnerskap och samarbeten. 

Under kvartalet har vi även varit med och renodlat verksamheten hos portföljbolaget iSecrets där vi sålt vårt innehav i Brandica till iSecrets för anskaffningsvärdet. Detta då vi ser större möjligheter för bolaget framåt med Brandica som en del av iSecrets. Även i iSecrets har vi valt att lämna styrelsen.

Vi har i slutet av kvartalet ingått ett samarbetsavtal med iCandy och Lemon Sky för att representera och erbjuda deras tjänster i Norden och ta fasta på det nätverk och expertis Abelco har. Genom detta samarbete kan vi erbjuda nordiska spelutvecklare en rad tjänster inom spelutveckling som bland annat 2D- och 3D animering samt Unreal 5-utvecklare. Detta samarbetsavtal tror vi kommer stärka vår position ytterligare inom spelindustrin i Norden med förhoppningen att ge nordiska spelstudios och utvecklare en möjlighet att nå den globala spelmarknaden. Samarbetet ger även Abelco nya intäktsmöjligheter och en ökad stabilitet i kassaflödet för bolaget. 

Utöver detta har vi identifierat en betydande potential inom digitala produkter som ligger i linje med våra kärnområden. Vi har därför initierat en aktiv process för att identifiera och investera i produkter som:

  • Har en koppling till Gaming/esport, fintech eller E-handel.
  • Skapar synergier mellan Abelcos innehav och stärker vår totala position på marknaden.
  • Möjlighet att generera stabila intäktsflöden.

Vi ser på 2024 med stor optimism. Vi har en tydlig strategi för framtiden, en renodlad verksamhet med fokus på våra kärnområden, och en stark ledningsgrupp med den kompetens och erfarenhet som krävs för att nå våra mål. Vi är övertygade om att den fokuserade strategin, inriktningen på digitala produkter och samarbetet med Lemon Sky Game Lab kommer att leda till ökad lönsamhet och värdeskapande för våra aktieägare.

Vi kommer att kontinuerligt uppdatera våra aktieägare om vår verksamhet och framsteg.

Magnus Leppäniemi,
Vice VD Abelco Investment Group

Kvartalet i utvalda portföljbolag

Ägandet baseras på det faktiska antalet röster och kapital Abelco Investment Group innehar i vartdera bolaget per den 31 mars 2024.

iCandy Interactive
Under kvartalet har iCandy med Lemon Sky Studios ingått ett samarbetsavtal med Abelco där Abelco ska representera och erbjuda iCandy och Lemon Skys tjänster i Norden. Genom detta avtal får iCandy och Lemon Sky tillgång till Abelcos breda nätverk och expertis i Norden där iCandy och Lemon Sky erbjuder nordiska spelutvecklare en rad tjänster inom spelutvecklandet. Under det första kvartalet 2024 publicerade iCandy dess resultat för helåret 2023 där intäkterna jämfört med föregående år minskade med 4,89 % till följd av ett utmanande år för spelbranschen inom flera av dess segment. Bolaget valde att under 2023 justera ner värdet för dess innehav Storms och Flying Sheep Studios. ICandy ser positivt på utsikterna för året 2024 och har ökat förberedelserna för flera lanseringar av Web3.0 projekt under det kommande året. – Abelco äger ca 14,35 % av iCandy Interactive.

RightBridge Ventures Group
RightBridge har under det första kvartalet 2024 genomfört en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 9,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Därutöver har bolaget genom det helägda dotterbolaget Gaming Guardians ingått ett licensavtal med Non Violence Licensing för rättigheterna till varumärket Knot OK och symbolen ”Knotted Gun”. Även det helägda dotterbolaget 1337 esports har ingått ett strategiskt partnerskaps- och konsultavtal med Adventure Box med målet att accelerera tillväxten hos dess sociala spelplattform Kogama. Vidare har Rightbridge Ventures Group och Adventure Box ingått ett partnerskap tillsammans för att utveckla det världsberömda fenomenet ”Crazy Frog”, där Rightbridge portföljbolag Adventure Box i slutet av kvartalet lanserat en första tävling tillsammans med Crazy Frog. I slutet av kvartalet höll bolaget en extra bolagsstämma där Abelco i form av Kin Wai Lau och Magnus Leppäniemi entledigades från styrelsen. – Abelco äger ca 7,53 % av RightBridge Ventures Group.

ASEAN Fintech Group
ASEAN Fintech Group bolag SF Direct har under det första kvartalet 2024 erhållit en fullständig licens för digital utlåning från Malaysia Ministry of Local Government Development. Beviljandet av den fullständiga licensen följer ett villkorat godkännande som SF Direct erhöll under det första kvartalet 2023. ASEAN Fintech Group har bolag inom insurtech, utlåning och payments och har under helåret 2023 genererat över 1,6 miljarder i GTV (Gross Transaction Value). ASEAN Fintech Group är verksamma i Sydostasien där konsumenter fortsätter att använda sig av digitala finansiella tjänster i snabb takt. – Abelco äger ca 20,0 % av ASEAN Fintech Group.

iSecrets
iSecrets har under det första kvartalet fortsatt arbetet med de interna satsningarna inom bolaget. Under kvartalet har iSecrets köpt tillbaka andelarna i intressebolaget Brandica från bland annat Abelco och iSecrets ledning till anskaffningsvärde. Detta som ett steg i att renodla verksamheten och skapa bättre förutsättningar för bolagets tillväxt framåt. iSecrets har även under kvartalet tillsammans med Brandica lanserat sina produkter på en välkänd och etablerad svensk marknadsplats där den nya print-on-demand produkten är i lanseringsfas hos marknadsplatsen. – Abelco äger ca 37,44 % av iSecrets.

Portföljens beräknade marknadsvärde

Portföljens beräknade marknadsvärde per den 31 mars 2024 uppgick till ca 130,4 miljoner kronor.

Portföljens beräknade marknadsvärde, utveckling kvartalsvis, Mkr

Portföljens marknadsvärde minskade från det fjärde kvartalet 2023 med 8,6 miljoner kronor till en total summa om 130,4 miljoner kronor omvandlat till cirka 0,07 kronor per aktie. Av portföljens marknadsvärde återfinns cirka 42 miljoner kronor i listade bolag.

Abelco Investment Groups innehav 31 mars 2024

Kommande rapporttillfällen

Abelco lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

30 maj 2024 Årsstämma
29 augusti 2024 Halvårsrapport 2024
4 oktober 2024 Kvartalsredogörelse Q3 2024
27 februari 2025 Bokslutskommuniké 2024

Abelco Investment Group AB (publ), den 4 april 2024
Styrelsen

Datum 2024-04-04, kl 07:30
Källa MFN
Kopiera toppinvesterare! Med eToros innovativa CopyTrader™, kan du automatiskt kopiera andra investerares beslut. Hitta investerare som du tror på och kopiera deras investeringar i realtid. Inga extra avgifter tas ut för att använda CopyTrader-funktionen.
Copy Trading innebär inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ned. Ditt kapital löper risk.